Bibliska citat

Det finns många vackra och tänkvärda citat i Bibeln vilka förtjänar återges för de som kanske inte mäktar med att ta sig igenom hela denna skrift. Tyvärr finns det också en del i Bibeln som idag framstår som främmande och ibland till och med avskyvärt. Citaten här belyser den heliga skrift ur flera vinklar.

Om skapelsen:

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

Ur Första Moseboken 1:1

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Ur Första Moseboken 1:26-28

Om dyrkan:

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden.

Ur Andra Moseboken 4:20

Bön:

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike kom­ma. Låt din vilja ske, på jor­den så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Ur Matteusevangeliet 6:5-13

Tröst:

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.

Ur Psaltaren 23

Om kvinnan:

Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig.

Ur Första Moseboken 3:16

Om människan:

Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.

Ur Första Moseboken 3:18-19

Om livets gång:

Det finns ingenting nytt under solen.

Ur Predikaren 1:9

Den som söker han finner.

Ur Mat 7

Om rikedom:

Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Ur Lukasevangeliet 16:10-13

Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

Ur Matteus 19:23

Om homosexualitet:

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

Ur Tredje Moseboken 20:13

Om kärlek:

Kärleken övervinner allt.

Ur 1 kor 13

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.

Ur Höga visan 8:6-7

Barmhärtighet:

Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål.

Ur Psaltaren 25

Her­rens barmhärtig­het når allt som lever. Han tillrättavisar, han fost­rar, han undervisar, och som en herde för han hem sin hjord. Han är barmhärtig mot dem som låter sig fostras, mot dem som ivrigt följer hans bud.

Ur Apokryferna Syr 18:1-14

Bedjande:

Tröttna inte på att be, och försumma inte att ge allmosor.

Ur Apokryferna Syr 7:10

Om arbete:

Den som inte vill arbeta får heller inte äta.

Ur Thessalonikebrevet 3:6-15

Om karaktär:

Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.

Ur Lukasevangeliet 16:10-13

Anden är villig, men köttet är svagt.

Ur Mat 26Sammanställt av Katolik.nu

Personer i Bibeln

Abraham
Mose
Jakob
David
Petrus
Salomo