Den ortodoxa kyrkan

Den grekisk-ortodoxa kyrkan utgör en del av kristendomens huvudsakliga kyrkor. Den andra är den romersk-katolska och senare har även den protestantiska vuxit fram. Delningen inom den katolska kristendomen skedde år 1054 efter att spänningar under lång tid funnits mellan det kristna öst och väst.

Den ortodoxa kyrkan är i sin tur uppdelad i mindre enheter där den ryska ortodoxa kyrkan och den grekisk-ortodoxa är två av dem största. Geografiskt sett är den ortodoxa grenen av kristendomen utbredd över östra Europa inklusive Ryssland. Sett till antalet medlemmar är den ortodoxa kyrkan den minsta av de tre, men medlemsantalet uppgår ändå till över 200 miljoner.

Ordet ortodox betyder renlärig, vilket innebär att konventionell inriktning behålls inom en lära. Detta sammanfattar också skiljepunkten mellan dem ortodoxa och romersk-katolska lärorna – den ortodoxa betonar den ursprungliga läran och motsätter sig förändringar i högre grad än den romersk-katolska.

Den ortodoxa kyrkan accepterar inte den vatikanska påven som överhuvud för religionen och leds i stället av biskopar.

Ikonmåleri och ikonoklasm
Vad som skiljer sig i övrigt är till exempel att inom den ortodoxa kyrkan vördas bilder och ikoner i en helt annan utsträckning. Även inom den inom den katolska kyrkan är det vanligt med avbildningar av heliga personer, men det är Gud som tillbeds

Avbildningar av Kristus har under perioder av historien varit en mycket känslig fråga. Under epoker har ikonoklasm förekommit och ikoner har då tagits bort eller förstörts av de som varit motståndare till bilddyrkan. Bland annat under medeltiden under en period då inflytandet från islam var stort var frågan stor inom kristendomen, men efter ett möte i Nicea år 787 bestämdes att bilder av religiösa motiv fick förekomma, men inte dyrkas. Under nästa århundrade skulle ikoner få tillbedjas igen och ikonmåleriet har därefter fortsatt som en vital del av den grekisk-ortodoxa traditionen.

Varför avbildningar av religiösa motiv var en sådan känslig fråga härrörde från idén att inget gudomligt kunde avbildas av en människa utan att det var kätteri.

Den ortodoxa kyrkan i Sverige
Den ortodoxa kyrkan är föga utbredd i Sverige, men det finns två församlingar i Sverige vilka finns i Stockholm och Uppsala.

Artikel av Katolik.nu

Relaterade ämnen: