Islam

Islam är en monoteistisk religion vars troende tillber Allah (Gud). Dess historia tar sin början med Muhammeds uppenbarelser i öken där Allah förmedlade sitt budskap till honom genom verser. Budskapet spreds sedan vidare genom Muhammed och religionen kunde därefter utbreda sig.

Det finns hos islam stora likheter med judendomen och kristendomen. I samtliga religionerna ses Gud som alltings skapare och det finns också en himmel och ett helvete. Islam har också plats för Jesus som ses som en profet, dock förnekas den kristna tanken att Jesus skulle ha dött på korset och inte heller anses dennes återuppståndelse ha ägt rum, i detta avseende står islam närmare judendomen.

Den islamska religionen bygger inte minst på tidiga profeter vilka fått gudomliga uppenbarelser. Av dessa kan nämnas Noa, Abraham, Mose, David och den viktigaste – Muhammed (dessa har ibland andra islamska namn, se mer utförligt nedan).

Profeten Muhammed
Muhammed föddes omkring 570 e.Kr. Efter att ha dragit sig bort från sin familj och stadslivet för att ägna sig åt meditation vandrade han ut i öken och inrättade sig slutligen i en grotta - det var där som hans uppenbarelser från guden Allah ska ha mottagits.

Uppenbarelsen bestod av verser och i indignerad ton kritiserade dessa rådande seder och bruk i staden Mecka som förvanskats av egoism och vinningslystnad medan de svaga gömdes bort. Likt kristendomen och det budskap Jesus framförde finns här alltså en särskild omsorg åt de svaga medan en anklagan riktas mot rikemännen.

Muhammed, vars uppenbarelser fortsatte tills hans död som anges vid 632 e.Kr, var alltså föremål för Guds intresse flera hundra år efter att Jesus varit det enligt den kristna traditionen. Det muslimska resonemanget kring denna dubbelhet är sålunda att de kristna förvanskade Guds budskap och att Muhammed därmed blev en slutgiltig mottagare för dennes vilja som därefter återgetts och efterlevts korrekt.

Den muslimska tideräkningen tar också sin början på en annan tidpunkt, nämligen 622 e.Kr. då utvandringen från Mecka till Medina skedde.

Koranen och de fem pelarna
Koranen är muslimernas heliga skrift och sägs bestå av de ord som Muhammed erfor vid sina första uppenbarelser. En viktig detalj härvidlag är att Muhammed var analfabet, vilket sägs öka tillförlitligheten då han inte torde ha kunnat addera något till det ursprungliga budskapet.

Koranens texter tillkom således genom att dessa reciterades (”koranen” är också arabiska för ”recitation”) av Muhammed och upptecknades av män som stod honom nära.

Som en symbolisk representation för islams rätta läror finns ”de fem pelarna” i form av de mest centrala delarna i Koranen, vilka är:

  • Den muslimska trosbekännelsen (shahada) – uttrycks i ”Det finns ingen Gud utom Allah (Gud) och Muhammed är hans profet”. Dessa ord ska sägas av den som vill övergå till islam.
  • Rituell bön (salat) – en muslim ska be fem gånger om dagen, vilket sker enligt bestämda rutiner: före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, efter solnedgången och på natten.
  • Allmosa (zakat) – givande en del av sin förmögenhet till fattiga och behövande.
  • Fasta (sawn) – den återkommande heliga månaden, Ramadan, innebär fasta. Under denna period är det förbjudet att förtära mat eller dryck före skymningen samt att röka eller ha sex. Dispens kan gälla vid sjukdom eller vid andra speciella tillstånd samt för barn.
  • Pilgrimsresa (hajj) – varje muslim ska under sin livstid göra en resa till Mecka.

Mecka
Mecka är muslimernas vallfartsort och heliga stad. Här finns Kaba, en byggnad i form av en svart kub i vars riktning alla muslimer är riktade mot när dem ber. Masjid al-Haram heter den heliga moskén som inhägnar det enorma området som inrymmer Kaba och ger plats för flera miljoner deltagare vilka varje år sammankommer under al-Hajj.

Sharia
Sharia är den islamska lagen, vilket också rättssystemet är baserat på i flera stater. I dessa lagar finns många etiska tillämpningar som är återgivna genom Koranen. I väst har inte minst lagen om äktenskapsbrott uppmärksammats då denna inkräktar på kvinnans rättigheter. Likaså anses en modell där rättsläran bygger på en över tusen år gammal text som konservativt. Många islamska stater har idag helt eller delvis övergivit ett rättssystem baserat på Sharia.

Shia och sunni
Shia och sunni räknas till två av de stora traditionerna inom islam. Även om Muhammed inte brukar anses ha en efterträdare tillskriver Shiiterna Ali ibn Abi Talib en sådan position. Enligt dessa skulle Muhammed själv ha utsett denne som var hans kusin och hustru till hans dotter. Shiamuslimer uppskattas idag utgöra 10 % av den muslimska befolkningen i världen och dominerar Irak och delar av Iran, Azerbajdzjan och Afghanistan.

Om shiamuslimer ibland utmålas som en riktning inom islam med militanta förtecken – vilket dock långt från alltid är välförtjänt – kan sunni ställas i kontrast som en mer folkligt utbredd riktning. Inom sunni finns även utrymme för ett individualistiskt sökande samt finns här en intellektuell framtoning som bidragit till att ge inriktningen genomslag även i väst. Sunni innehåller mindre sociala och politiska aspekter än shia och är mer renodlad kring tron, något som också bland annat medför större inflytande för kvinnor.

Islam idag
Idag beräknas det finnas ungefär en miljard muslimer och religionen är störst i Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Indonesien.

Inom religionsområdet finns det alldeles för mycket avvisande av andra religioner och även om Katolik.nu fokuserar sitt innehåll på katolicism berikas sidan av information av andra religioner. Vill du lära dig mer om islam rekommenderas Wikipedias sida om islam.

Artikel av Katolik.nu

Källor:
Religionernas historia (2004), Sören Wibeck
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam

Islamiska profeter - bibliska och islamska namn

Profeterna inom islam förekommer ofta även i Bibeln, men namnen är annorlunda. För enkelhetens skulle har de i texten ovan angetts med de bibliska namnen eftersom de är mer bekanta för de flesta svensktalande, men här redovisas de namnen som förekommer i Koranen.

Noa – Nuh
Abraham – Ibrāhīm
Mose – Musa
David – Daud
Isak – Ishaq
Jakob

I de flesta fall är berättelserna om dessa i hög grad samstämmiga om man jämför vad som sägs i Bibeln och Koranen. I några fall är skillnaderna större som till exempel för profeterna Yaqub (Jakob) och Yusuf (Josef).

Dynastier och stammar
Fatimider – en dynasti som styrde det fatimidiska kalifatet under medeltiden och härstammar från Muhammeds dotter Fatima.

Begrepp och namn
dervisch – medlem av brödraskap inom inslam.
Hadith – utsaga eller berättelse som rör Muhammeds leverne.
Khata – betecknar felaktigt handlande.

Muslimska kalendern

Året 622 (enligt den kristna tidräkningen) grundlade Muhammed sin första församling i Medina. Detta år markerar också början på den islamska tideräkningen. Detta hade föregåtts av en flykt från Mekka, vilket inträffade 16 juli och på arabiska kallas hijra.

Islams fem pelare

Det heliga handlingar i en muslims liv brukar sammanfattas i de fem pelarna, vilka är dessa:
Trosbekännelsen (shahada) - där lydelsen är att det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud.
Bönen (salah) - en muslim ber fem gånger om dagen.
Allmosan (zakat) - ursprungligen en skatt till fattiga som övergått till att vara en frivillig gåva.
Fastan (sawm) - under månaden ramadan, nionde månaden i muslimska kalendern.
Vallfärden - (hajj) - pilgrimsfärden till helgedomen Kaba i Mecka.

Annons
Annonsbild