Hinduism

Hinduismen räknas till de stora världsreligionerna (och även som den äldsta av dessa) med nära en miljard anhängare där merparten finns i Indien. Det handlar om en mångskiftande religion som inte är alldeles enkel att ringa in kring en viss gudstro eller specifika seder. Dess brokighet avspeglas inte minst i faktumet att det inte finns någon unison gudstro - inom åskådningen finns utrymme för både monoteism och polyteism. Hinduismen har heller ingen särskild grundare på samma sätt som Jesus inom kristendomen eller Muhammed inom islam.

Hinduism kan ursprungligen sägas beteckna den del av Indien som inte innefattades av islam. Den typiska hinduen är hemmahörande i Indien och nära förbunden med det sociala livet och politiska reformer. Fast religionen finns till exempel även i Nepal, Bangladesh, Sri Lanka och Indonesien.

Hinduer ber i regel minst två gånger per dag och detta sker antingen i hemmet eller i något av de mängder av tempel som finns i Indien. Tillbedjan består av två delar, saguna och nirguna. En särskild markör av religiöst ursprung är den prick, bindi, många indiska kvinnor har i pannan. Detta markerar att personen är hindi och pricken symboliserar också ett tredje öga, ett öga som sägs skåda det gudomliga.

Varanasi, som enligt hinduer är världens äldsta stad, är ett pilgrimsmål på liknande sätt som Mecka är det för muslimer. En viktig del av besöket i staden är ett rituellt bad i den heliga floden Gangnes.

Veda
Inom hinduismen finns inte någon textauktoritet som den religiösa läran är centraliserad kring på motsvarande sätt som gäller Bibeln eller Koranen i kristendomen respektive islam. Emellertid utgör Veda en samling av hinduismens äldsta och viktigaste skrifter.

Veda är för den skull inte en källa som religionens utövare samfällt ställer sig bakom, åtminstone inte som helhet. Den fungerar snarast som en urkund över två kulturer som assimilerats i Indiens historia. Bland de mest centrala skrifterna är även Upanishaderna som är en viktig del i studiet av hinduism.

Karma
Hinduer tror på återfödelse och avgörande för hur det nästkommande livet kommer se ut är karma. Karman är summan att ens gärningar i livet och bra karma leder till ett gott nästa liv. Enligt hinduerna är det ett resultat av dålig karma att födas i en låg kast och tvärtom har de som föds i en hög kast förtjänat detta genom bra karma.

Brahma, Vishnu och Shiva
Shiva statySom redan nämnts råder ingen gemensam tilltro åt en enda gud. De mest framträdande av de dyrkade gudarna är dock Brahma, Vishnu och Shiva (som många andra av de indiska gudarna brukar även Shiva, som på bilden till höger, avbildas sittande med fyra armar). Brahma ses inom hinduismen som världens skapare, Vishnu som upprätthållare av ordningen medan Shiva bland annat har funktionen som fruktbarhetsgud.

Vid sidan av dessa tre gudar finns mängder av lokala gudar samt andra landsgudar som den populäre Krishna.

Se även fakta om buddhism.

Artikel av Katolik.nu

Källor:
Hinduismen (2004), Knut A Jacobsen
Religionernas historia (2004), Sören Wibeck